Steunpunt Vluchtelingen De Bilt – Geschiedenis

VluchtelingenWerk De Bilt is opgericht op 14 december 1993. Jarenlang is ze onderdeel geweest van VluchtelingenWerk Nederland, dat al meer dan 25 jaar hulp biedt aan asielzoekers en vluchtelingen.

Sinds 2009 gaat VluchtelingenWerk De Bilt zelfstandig verder als Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Doelstelling

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft ten doel:

  1. Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente De Bilt door persoonlijke steun bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleidsplan 2020-2022

Onze missie

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt heeft de missie: het maatschappelijk ondersteunen van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in gemeente De Bilt en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid van de statushouders staat daarbij voorop.
De missie behelst twee doelstellingen:
– Integratie van statushouders in de samenleving
– Acceptatie van statushouders door de samenleving
Kerntaken zijn het bieden van maatschappelijke, juridische en taalbegeleiding en het ontwikkelen en delen van kennis met gemeente, partners uit de gemeente en de regio, en inwoners van gemeente De Bilt.

Over dit beleidsplan

Dit beleidsplan is geschreven voor iedereen die meer wil weten over ons Steunpunt. In het bijzonder denken we daarbij aan de inwoners van onze gemeente, onze opdrachtgever (de Gemeente De Bilt) en onze ketenpartners, zoals RSD, SSW, MENS De Bilt, WeMatch, Centrum voor Jeugd en Gezin etc. Voor een overzicht van ons werk in 2019 verwijzen wij naar het jaarverslag, te vinden op de website.
In dit beleidsplan formuleren wij eerst vier beleidsmatige speerpunten, waarop wij ons de komende jaren in het bijzonder willen richten.
Vervolgens geven wij de voornaamste taken en daaruit voortvloeiende activiteiten aan die wij in de loop van 2020 willen realiseren.

Download het SVDB Beleidsplan 2020-2022

Coördinatoren

  • Hanneke Eilers
  • Linda de Kruijff
  • Barbara Oosterwaal

Bestuur

  • Marieke Spijkstra – voorzitter a.i.
  • Manuella Nering Bögel – secretaris
  • Charles Evers – penningmeester
  • Anke van Bodegom – algemeen lid
  • Eva van der Molen – algemeen lid

Statuten

Onze statuten 2009 kunt u hier vinden.

Financiering

De gemeente De Bilt subsidieert het grootste deel van de vaste lasten van het Steunpunt. Het Steunpunt is de gemeente daar zeer erkentelijk voor: zonder deze subsidie kan het werk niet worden uitgevoerd. Tevens is duidelijk dat dit werk, gedaan door toegewijde vrijwilligers, veel werk uit handen neemt van gemeenteambtenaren en ook maatschappelijke problemen voorkomt of tijdig signaleert. Voor meer inzicht in de financiële huishouding van het Steunpunt en de gemeentelijke subsidie verwijzen wij naar de Jaarrekening.

Het Steunpunt zal in de komende jaren blijven zoeken naar aanvullende fondsen om bepaalde onvermijdelijke zaken te kunnen blijven doen. Gezinsherenigingen, griffiekosten en legeskosten vragen meer dan de cliënten kunnen opbrengen. Voor deze en andere doelen zal financiële steun gezocht worden. Zo heeft de bijdrage van het fonds Bijzondere Hulp De Bilt o.a. een gezinshereniging en de betaling van leges mogelijk gemaakt.

Een bijdrage van Het Oranje Fonds heeft bijgedragen aan de professionalisering van de hulpverlening. Giften, – van particulieren, serviceclubs, kerken en andere organisaties-, maken het mogelijk om voor cliënten benodigde bijscholing, activiteiten en de aanschaf van een laptop of tablet mogelijk te maken.

Gedragscode

Een aantal van de normen en argumenten die voor het vluchtelingenwerk van belang zijn, is door Steunpunt Vluchtelingen De Bilt vastgelegd in een gedragscode. Zij zijn een leidraad voor het werken met vluchtelingen en asielzoekers. De gedragscode is hier te vinden.

Beloningsbeleid

Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is een organisatie van 110 vrijwilligers inclusief het bestuur dat bestaat uit vijf leden. Er zijn 3 vaste medewerkers (coördinatoren) met elk een parttime dienstverband van 0.5 – 0.7 fte.

Verslag

Ons jaarverslag 2019 kunt u hier vinden.

Financiële huishouding

Onze jaarrekening 2019 kunt u hier vinden.

Regionale Klachtenregeling

De Regionale Klachtenregeling is hier te vinden.

De leden van Regionale Klachtenregeling zijn hier te vinden.

vertrouwenspersonen@regioverband.nl

klachtencommissie@regioverband.nl

klachtenbemiddelaar@regioverband.nl

ANBI gegevens

Naam instelling
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
RSIN
8043.33.695
KvK nummer
41186514
Vestigingsadres
Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven
Telefoonnummer
030 2292825
E-mail adres
info@steunpuntvluchtelingendebilt.nl